[www.peakpotential.in.th]
 peakpotential
 
 

 
 
 
    เรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือ
การโค้ชชิ่งของตัวเอง

โดย โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
คลิปวีดีโอ เรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือ การโค้ชชิ่งของตัวเอง

   การสร้างเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) จะช่วยทำให้โค้ชเกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น เพราะสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นของโค้ชชี่ได้อย่างทันท่วงที ทำให้กระบวนการโค้ชเกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์กับโค้ชชี่มากที่สุด
   เอกสารที่ใช้กับหลักสูตรนี้
    Course Outline หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) ของตัวเอง [download]
    slide หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) ของตัวเอง [download]
    การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชชิ่งด้วยคำสำคัญ [download]
    การใช้คำถามรูปแบบต่างๆ ประกอบการโค้ชชิ่ง [download]

หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือ การโค้ชชิ่งของตัวเอง [p.1/7]
 
หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือ การโค้ชชิ่งของตัวเอง [p.2/7]
 
หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือ การโค้ชชิ่งของตัวเอง [p.3/7]
 
หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือ การโค้ชชิ่งของตัวเอง [p.4/7]
 
หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือ การโค้ชชิ่งของตัวเอง [p.5/7]
 
หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือ การโค้ชชิ่งของตัวเอง [p.6/7]
         
หลักสูตรเทคนิคการสร้างเครื่องมือ การโค้ชชิ่งของตัวเอง [p.7/7]
       
 
 
 
 
 

 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสาร/กิจกรรม | บริการของเรา | ความรู้ทั่วไป | ติดต่อเรา
Copyright @2015. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240