[www.peakpotential.in.th]
 peakpotential
 
 การพัฒนาวิทยากรให้เป็น
มืออาชีพ (หลักสูตร 5 วัน)

(Professional Trainer Program)

วิทยากรทุกคนมีศักยภาพของตัวเอง สามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ถ้ามีโอกาศผ่านกระบวนการเรียนรู้ และค้นหา Style ของตัวเองกับแนวทางการสอนรูปแบบ Training & Group Coaching (T&GC) ที่จะทำให้ผู้ที่สนใจการเป็นวิทยากร สามารถพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นวิทยากรได้ภายใน 6 เดือน แล้วมีงานด้านวิทยากรทันทีตาม Style ของตัวเอง

 

โปรแกรมการพัฒนาวิทยากรนี้ แบ่งเป็นการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
coaching การฝึกอบรมใน Class ด้านแนว Training & Group Coaching 5ครั้ง (วัน)
coaching การช่วยเหลือดูแลและแนะนำในฐานะพี่เลี้ยงโดย อ.ปกรณ์
coaching การร่วมเข้าฟังการสอนของ อ.ปกรณ์กับการเป็น Co-Coach ใน Class จริง เป็นระยะเวลานาน 3 เดือน จำนวน 3 ครั้ง
coaching สามารถใช้หลักสูตรการสอนของสถาบันได้ ถ้ายินยอมเป็นวิทยากรสถาบัน
coaching สามารถใช้เครื่องมือพัฒนาตัวเอง ด้านการเป็นวิทยากรของอาจารย์ปกรณ์ได้ฟรี
coaching เปิดโอกาศให้ปรึกษาในรูปแบบการโค้ชชิ่ง จำนวน 3 ครั้ง
coaching ปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแล ตลอดชีพ (ถ้าเห็นประโยชน์)

รายละเอียดของโปรแกรมการฝึกอบรม

DAY 1 : สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรของตัวเอง
     coaching หลักพื้นฐานของการเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพ
     coaching โจทย์ที่ได้รับและแนวทางการอบรมที่ตอบโจทย์
     coaching ความเหมือนและความแตกต่างของการฝึกอบรมแต่ละประเภท
     coaching กระบวนการสอนแนว Training & Group Coaching
     coaching Workshop : การเตรียมตัวเพื่อการเป็นวิทยากรของตัวเอง
     coaching บทบาทสำคัญของการเป็นวิทยากรที่ดี

DAY 2 : องค์ประกอบที่สำคัญของวิทยากร
     coaching การออกแบบหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
     coaching การจัดแบ่ง Course Outline แบบง่ายๆ
     coaching ประเภทของสไลด์แบบต่างๆ
     coaching Workshop : การจัดทำสไลด์เบื้องต้น
     coaching ประเภทต่างๆของกิจกรรมและเครื่องมือ
     coaching Role Playing : การสอนโดยใช้เครื่องมือเบื้องต้น

DAY 3 : หลักการออกแบบหลักสูตรแนว Training & Group Coaching
     coaching เทคนิคการสอนแนว Training & Group Coaching
     coaching เทคนิคการเขียนหลักสูตรของตัวเอง
     coaching เทคนิคการจัดทำสไลด์ประกอบหลักสูตร
     coaching Workshop : ออกแบบโปรแกรมการสอนของตัวเอง
     coaching Role Playing : ดำเนินการสอนตามโปรแกรม

DAY 4 : การบริหารภาพรวมของการสอน
     coaching เทคนิคการเชื่องโยงเนื้อหาในแต่ละช่วง
     coaching เทคนิคการสอนให้ Class เกิดการเปลี่ยนแปลง
     coaching Role Playing : ดำเนินการสอนด้วยการเชื่อมโยง
     coaching เทคนิคการเขียน หลุมพรามทางความคิด • เทคนิคการเขียน กรณีศึกษา
     coaching Workshop : การปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร

DAY 5 : Role playing การสอนตามกระบวนการตามหัวข้อที่กำหนด
     coaching เทคนิคการสอนตามกระบวนการ T&GC ขั้นสูง
     coaching แก่นสำคัญของการสอนแนว T&GC ที่แท้จริง
     coaching การปรับตัวเพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพ
     coaching สรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองตาม Style ของตัวเอง

 
 
 
 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสาร/กิจกรรม | บริการของเรา | ความรู้ทั่วไป | ติดต่อเรา
Copyright @2015. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240